Basil Leaf

Basil Leaf

1.35
Chamomile

Chamomile

2.55
Comfrey Leaf

Comfrey Leaf

1.50
Calendula

Calendula

1.75
Chickweed

Chickweed

1.75
Dandelion Leaf

Dandelion Leaf

1.00
French Lavender

French Lavender

2.00
Feverfew

Feverfew

1.75
Fennel Seed

Fennel Seed

1.00
Ginko Biloba Leaf

Ginko Biloba Leaf

1.00
Horsetail

Horsetail

1.25
Juniper Berry

Juniper Berry

1.50
Lemon Balm

Lemon Balm

1.50
Senna Leaf

Senna Leaf

1.00
Nettle Leaf

Nettle Leaf

1.25
Plantain Leaf

Plantain Leaf

1.50
Raspberry Leaf

Raspberry Leaf

1.50
Red Clover

Red Clover

2.50
Rosemary Leaf

Rosemary Leaf

1.00
Sheep Sorrel
sold out

Sheep Sorrel

1.50
Spearmint

Spearmint

1.25
St John's Wort

St John's Wort

2.00
Mullein

Mullein

1.50
Holy Basil (Tulsi)

Holy Basil (Tulsi)

1.50
Lemon Verbena Leaf

Lemon Verbena Leaf

2.00